ไมเนอร์ฯ ตั้งเป้าจะถือหุ้นในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปในสัดส่วนร้อยละ 51 ถึง 55

MINT ประกาศการลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ตั้งเป้าจะถือหุ้นในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปในสัดส่วนร้อยละ 51 ถึง 55

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“MINT”) รายงาานความคืบหน้าของการลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปเป็นไปตามเป้าหมาย โดย ตัวแทนของ MINT ทั้ง 3 คน ได้แก่ นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค นายดิลิป ราชากาเรีย และนายสตีเฟ่น ฮอยนาสกี้ ได้รับการแต่งตั้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายนปี 2561 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ทั้งนี้ การได้รับตำแหน่งกรรมการจำนวน 3 คนจากทั้งหมด 12 คนเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของ MINT ในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ณ ปัจจุบัน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 29.8 อีกทั้ง นายดิลิป ราชากาเรียยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร (Executive/Delegate Committee)

นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ได้แสดงความมั่นใจในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นถึงผลการดำเนินงานของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ซึ่งคาดว่าจะมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ในปี 2561 เป็นไปตามเป้าที่ได้ประกาศไว้ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ MINT ซึ่งยังคงเชื่อมั่นในแนวโน้มผลการดำเนินงานที่ดีของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป

จากนี้ต่อไป MINT จะดำเนินการตามแผนที่ได้ประกาศไว้ โดยภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 สิงหาคมปี 2561 MINT จะเข้าลงทุนซื้อหุ้นที่เหลืออีกในสัดส่วนร้อยละ 8.4 จากเอชเอ็นเอ กรุ๊ป การลงทุนดังกล่าวจะทำให้ MINT ถือหุ้นในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปทั้งหมดในสัดส่วนร้อยละ 38.2 และพร้อมกันนั้น MINT จะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหุ้นของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปทั้งหมดตามที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ โดยคาดว่ากระบวนการเสนอซื้อหุ้นดังกล่าวจะเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม ปี 2561

ถึงแม้ว่าสัดส่วนหุ้นของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ที่ MINT จะได้มาทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป MINT ยังคงยืนยันเป้าหมายที่จะถือหุ้นในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปในสัดส่วนร้อยละ 51 ถึง 55 และมีความตั้งใจที่จะให้เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปยังคงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาดริด ทั้งนี้ ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นตามเป้าหมายดังกล่าว ตราสารหนี้จะเป็นที่มาของแหล่งเงินทุน โดย MINT คาดว่าจะรักษาอัตราส่วนหนี้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2562 ให้อยู่ที่ 1.3 เท่า ซึ่งเป็นระดับที่เหมาะสมของบริษัท

source: MINOR

Tags:

Leave a Reply