ไมเนอร์ฯ แจ้ง วิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ขายหุ้น 14% ให้ ZALL HOLDINGS LIMITED

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”, “MINT”) ชี้แจงเรื่องการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างผู้ถือหุ้นตามแบบรายงานการได้มาหรือจําหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ประจําวันที่ 9 มิถุนายน 2559 โดย นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ซี่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้ดําเนินการขายหุ้นสามัญของบริษัทที่ถืออยู่ จํานวน 617,096,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 14 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัท ให้กับ ZALL HOLDINGS LIMITED

ทั้งนี้รายการดังกล่าวเป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในของกลุ่มนายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค เท่านั้น โดย สัดส่วนการถือหุ้นรวมของกลุ่มยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอํานาจควบคุมบริษัท และไม่มี ผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารจัดการ ตลอดจนนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

: Minor International Public Company Limited

Tags:

Leave a Reply